Stadgar

aurora

Stadgar Föreningen Aurora för Frimuraredamer i Linköping

§1.   Ändamål
Föreningen Aurora välkomnar dig som är partner till en frimurare som tillhör Svenska Frimurare Orden. Aurora är en ideell och opolitisk förening.

Föreningens målsättning är:
– Att medverka till gemenskap för medlemmarna oberoende av ålder, intressen, politisk eller religiös tro.
– Att vara en förening med fokus på delaktighet, fördjupning och trivsel.
– Att erbjuda ett varierat program/ utbud med fokus på samhällsviktiga och kulturella ämnen relaterade till samtiden.
– Att också erbjuda ett program med inspirerande och livshöjande innehåll.
– Att medverka till att synliggöra frimurarideologin bland medlemmarna.

 • 2.   Medlemskap
  Mom 1 – Inträde i föreningen

Till medlem i föreningen antages partner till frimurare som tillhör Svenska Frimurare Orden. Styrelsen beslutar om medlemskap efter ansökan. Om din partner lämnar frimurarorden upphör medlemskapet i föreningen Aurora.

Mom 2 – Utträde i föreningen
Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen, detta meddelas medlemsregister-ansvarig eller ordförande. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation, EU-förordningen gällande fr.o.m. 25 maj 2018) raderas samtliga uppgifter om medlemmen vid utträdet.
Medlem som ej erlägger medlemsavgift stryks efter två påminnelser ur medlemsregistret.
Styrelsen beslutar om eventuellt återinträde i föreningen efter ansökan.

Mom 3 – Bibehållet medlemskap
Vid broders bortgång fortsätter medlemskapet i Aurora om så önskas.

 • 3.   Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår sammanfaller med löpande kalenderår.
 • 4.   Årsmöte
  Mom 1
  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Mom 2
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Kallelse och dagordning ska utsändas senast tre veckor i förväg. Eventuella motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

Mom 3
Extra årsmöte hålles då föreningens styrelse så beslutar eller då 1/3 av medlemmarna så fordrar.

Mom 4
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
b. Fastställande av dagordning.
c. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän.
d. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
e. Skattmästarens kassarapport samt revisionsberättelse.
f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g. Val till styrelsen. Ordförande väljs av årsmötet.
h. Val av revisor och revisorssuppleant.
i. Val av valberedning.
j. Fastställande av medlemsavgift.
k. Inlämnade motioner.
l. Övriga frågor.

Mom 5
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om personval, annars den mening ordföranden biträder. Begär någon ledamot sluten omröstning skall så ske. Ledamot i styrelsen har inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.

 • 5.   Styrelsen
  Mom 1
  Styrelsen handhar föreningens ledning och är, då årsmötet ej är samlat, högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Mom 2
Styrelsen består av sex till åtta ledamöter, inklusive ordförande, samt två till fyra suppleanter. Styrelsens olika funktioner ska vara ordförande, sekreterare, skattmästare, medlemsregistrator samt klubbmästare.
Ordinarie ledamöter väljes för en period av två år, dock får endast hälften av ledamöterna bytas ut samtidigt. Omval av styrelsemedlem bör ske högst två gånger, om inte särskilda skäl föreligger.
Suppleanter väljes för en period av ett år.
Till ledamot i styrelsen skall föreslås medlem av egen kompetens och lämplighet.

Mom 3
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner påkallat eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig, när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom 4
Suppleant träder in i ordinarie ledamots ställe enligt styrelsens beslut. Suppleant som ej företräder ledamot äger ej rösträtt men förslagsrätt.

Mom 5
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Begär någon ledamot sluten omröstning skall så ske, varvid ordföranden vid lika röstetal kan avstå från att äga utslagsröst och i stället låta lotten avgöra.

Mom 6
Vid bordläggning av en fråga skall ärendet åter tagas upp vid nästa sammanträde. Om bordläggning därefter ånyo begärs, krävs för bifall att minst 2/3 av ledamöterna biträder hemställan.

 • 6.   Valberedning
  Valberedningen skall lägga fram sina förslag på ledamöter till poster inom styrelsen, till revisorer och revisorssuppleant till styrelsens ordförande senast tre veckor innan datum för årsmötet.
 • 7.   Räkenskaper
  Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast den 15 februari.
 • 8.   Stadgar
  För beslut om ändring eller tillägg av föreningens stadgar fordras, för att bli gällande, att beslutet antages vid föreningens årsmöte med 2/3 majoritet, dock att i vad avser föreningens upplösande fordras 3/4 majoritet.
 • 9.   Upplösning
  Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid årsmöte med 3/4 majoritet.
  Beslutar årsmötet att föreningen skall upplösas, anses föreningen upplöst två månader efter beslutets fattande.
  Upplöses föreningen skall dennas återstående tillgångar, efter det att samtliga skulder erlagts, placeras i välgörande verksamhet vars inriktning beslutas av styrelsen för föreningen.

Stadgarna reviderade vid årsmötet 20 mars 2024,
§1.
§2 Mom 1. tillägg Mom 3.
§4 Mom 4, c-d-e-g-h-i-k
§5 Mom 2.
§9 

Stadgarna reviderade vid årsmötet 15 mars 2023. Mom 2
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 20 mars 2019. Mom 1 och 2.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 21 mars 2018. Mom 4 punkt g.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 15 mars 2017.
Stadgarna antagna vid årsmötet den 18 mars 1992.