Stadgar

aurora

Stadgar Föreningen Aurora för Frimuraredamer i Linköping

§1.   Ändamål

Föreningen Aurora för Frimuraredamer i Linköping skall vara en opolitisk förening och vila på kristen grund.

Föreningens målsättning är:
– Att aktivt medverka till att förverkliga frimurarideologin även bland damerna.
– Att skapa samhörighet för damer i skilda åldrar och med olika intressen men med samma livsåskådning.
– Att vara stöd åt ensamma och åt varandra.
– Att verka för vidgade vyer och själslig uppbyggnad.

Se www.frimurarorden.se/om-frimurarorden/

§2.   Medlemskap
Mom 1 – Inträde i föreningen

Till medlem i föreningen antages maka eller partner till frimurare som tillhör, eller under sin livstid tillhört, frimurareorden. Styrelsen beslutar om medlemskap efter ansökan.

Mom 2 – Utträde i föreningen
Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen, detta meddelas medlemsregister-ansvarig eller ordförande. Enligt GDPR (General Data Protection Regulation, EU-förordningen gälande fr.o.m. 25 maj 2018) raderas samtliga uppgifter om medlemmen vid utträdet.
Medlem som ej erlägger medlemsavgift stryks efter två påminnelser ur medlemsregistret.
Styrelsen beslutar om eventuellt återinträde i föreningen efter ansökan.

§3.   Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med löpande kalenderår.

§4.   Årsmöte

Mom 1
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Mom 2
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Kallelse och dagordning ska utsändas senast tre veckor i förväg. Eventuella ”övriga frågor” skall skriftligen vara styrelsen tillhanda 10 dagar före årsmötet.

Mom 3
Extra årsmöte hålles då föreningens styrelse så beslutar eller då 1/3 av medlemmarna så fordrar.

Mom 4
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
a.   Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
b.   Fastställande av dagordningen.
c.   Val av mötesordförande och två justeringsmän.
d.   Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
e.   Skattmästarens redogörelse för föreningens ekonomi samt revisorernas berättelse.
f.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g.   Erforderliga val till styrelsen. Ordförande väljs alltid av årsmötet.
h.  Val av två revisorer (2 år) och en revisorssuppleant (1 år).
i.   Val av tre ledamöter till valberedningen.
j.   Fastställande av medlemsavgift.
k.  Övriga ärenden.

Mom 5
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om personval, eljest den mening ordföranden biträder. Begär någon ledamot sluten omröstning skall så ske.

Ledamot i styrelsen har inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer.

§5.   Styrelsen

Mom 1
Styrelsen handhar föreningens ledning och är, då årsmötet ej är samlat, högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Mom 2
Styrelsen består av 6-8 ordinarie ledamöter samt 2-4 suppleanter.

Ordinarie ledamöter är följande: en ordförande, en vice ordförande, två sekreterare, en skattmästare, en medlemsregistrator och två klubbmästare.
Ordinarie ledamöter väljes för en period av två år, dock får endast hälften av ledamöterna bytas ut samtidigt. Omval av styrelsemedlem bör ske högst två gånger, om inte särskilda skäl föreligger.

Suppleanter väljes för en period av ett år.

Till ledamot i styrelsen skall föreslås medlem av egen kompetens och lämplighet.

Mom 3
Styrelsen utser verkställande utskott och övriga utskott som fordras för verksamheten.

Mom 4
Styrelsen sammanträder då ordföranden finner påkallat eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig, när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom 5
Suppleant träder in i ordinarie ledamots ställe enligt styrelsens beslut. Suppleant som ej företräder ledamot äger ej rösträtt men förslagsrätt.

Mom 6
Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Begär någon ledamot sluten omröstning skall så ske, varvid ordföranden vid lika röstetal kan avstå från att äga utslagsröst och i stället låta lotten avgöra.

Mom 7
Vid bordläggning av en fråga skall ärendet åter tagas upp vid nästa sammanträde. Om bordläggning därefter ånyo begärs, krävs för bifall att minst 2/3 av ledamöterna biträder hemställan.

§6.   Valberedning
Valberedningen skall lägga fram sina förslag på ledamöter till poster inom styrelsen, till revisorer och revisorssuppleant till styrelsens ordförande senast den 31 januari.

§7.   Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och övriga handlingar som berör förvaltningen skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast den 15 februari.

§8.   Stadgar
För beslut om ändring eller tillägg av föreningens stadgar fordras, för att bli gällande, att beslutet antages vid föreningens årsmöte med 2/3 majoritet, dock att i vad avser föreningens upplösande fordras 3/4 majoritet.

§9.   Upplösning
Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid årsmöte med 3/4 majoritet.

Beslutar årsmötet att föreningen skall upplösas, anses föreningen upplöst två månader efter beslutets fattande.

Upplöses föreningen skall dennas återstående tillgångar, efter det att samtliga skulder erlagts, placeras i ÖPL:s Samfond.

Stadgarna reviderade vid årsmötet 15 mars 2023. Mom 2
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 20 mars 2019. Mom 1 och 2.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 21 mars 2018. Mom 4 punkt g.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 15 mars 2017.
Stadgarna antagna vid årsmötet den 18 mars 1992.