Personuppgiftsbehandling

Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Föreningen Aurora Linköping värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd

Hantering av personuppgifter
Genom att ansöka om medlemskap i Föreningen Aurora Linköping och få ansökan beviljad godkänner du att dina personuppgifter behandlas enl nedan:

Varifrån hämtas personuppgifterna?
De personuppgifter som Föreningen Aurora Linköping behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du blir medlem. I samma ansökan kan du godkänna/icke godkänna publicering av bilder på hemsida.
I samband med våra sammankomster kan det förekomma fotografering, bilder som kan komma att publiceras  på hemsidan. Vill du att vi tar bort gamla bilder kontaktar du styrelsen med bifogad länk till bild så ser vi till att denna tas bort.

Vilka personuppgifter behandlas?
Föreningen Aurora Linköping  behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter samt betalningsinformation i den sedvanliga föreningsverksamheten. Uppgifter ur medlemssystemet får inte lämnas ut till tredje man och inte heller användas för kommersiella, politiska eller andra ändamål som saknar koppling till Föreningen Aurora Linköping och dess verksamhet. Medlem med systembehörighet får heller inte till tredje part bekräfta förekomsten av medlemsuppgift i medlemsregistret. Publicering av uppgift exempelvis på nätforum och i sociala media är ett utlämnande av uppgift.

Varför behandlar Föreningen Aurora Linköping dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Ändamålen med behandlingen är att Föreningen Aurora Linköping ska kunna hantera medlemmar, inbetalningar samt skicka dig relevant information.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Föreningen Aurora Linköping sparar inte information om dig under längre tid än vad som behövs för ovan angivna syften, dvs. information sparas så länge medlemsförhållandet består.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?
Vid vissa tillfällen kan Föreningen Aurora Linköping skicka dina uppgifter utanför föreningen, då det är nödvändigt för uppfyllandet av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få ta del av dina uppgifter är Föreningen Aurora Linköpings medarbetare för hantering av medlemsservice, marknadsföring och ekonomi.

Du har även i vissa fall rätt till att dina personuppgifter raderas, eller att användningen av personuppgifterna begränsas. På begäran har du rätt att få ut dina personuppgifter.

Klagomål
Om du anser att Föreningen Aurora Linköping förfarit felaktigt i frågan om dina personuppgifter kan du kontakta styrelsen.  Du har även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen

Vem är ansvarig?
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den ideella föreningen:
Föreningen Aurora Linköping
Klostergatan 11
582 23 Linköping

Internet: www.auroralinkoping.com
Organisationsnummer: 822002-8099

.